Cổng Giao Thương

Cổng Giao Thương (176390 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Đèn Flash Nissin Speedlite Di622

2.820.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/nisson" target="_blank">Nisson</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pin+lithium" target="_blank">Pin Lithium</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/320g" target="_blank">320g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Samsung GN20

2.100.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/samsung" target="_blank">Samsung</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/20" target="_blank">20</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaaa" target="_blank">PinAAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash PF30X CA-e II Canon use

1.400.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/sunpak" target="_blank">Sunpak</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/30" target="_blank">30</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/220g" target="_blank">220g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

SONY HVL-FDH3

1.000.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/sony" target="_blank">Sony</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/l%E1%BA%A5y+ngu%E1%BB%93n+t%E1%BB%AB+m%C3%A1y" target="_blank">Lấy nguồn từ máy</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/140g" target="_blank">140g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash YongNuo YN-462

800.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/yongnuo" target="_blank">Yongnuo</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/33" target="_blank">33</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/250g" target="_blank">250g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash Konica Minolta Maxium 5200i

1.400.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/konica+minolta" target="_blank">Konica Minolta</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/50" target="_blank">50</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Hylow HE1000

4.400.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3100g" target="_blank">3100g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Hylow HE800

3.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3100g" target="_blank">3100g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash Konica Minolta Maxxum 3200i

900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/konica+minolta" target="_blank">Konica Minolta</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaaa" target="_blank">PinAAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash Studio F600

2.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/ch%C3%ADnh+h%C3%A3ng" target="_blank">Chính hãng</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3100g" target="_blank">3100g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Đài Loan</td>
</tr></tbody>

Đèn Flash Metz 44 AF-4N TTL

3.200.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/metz" target="_blank">Metz</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr></tbody>

Bộ đèn Flash Godox AD180WS

5.350.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/godox" target="_blank">Godox</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/38" target="_blank">38</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pin+chuy%C3%AAn+d%E1%BB%A5ng" target="_blank">Pin chuyên dụng</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/585g" target="_blank">585g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr></tbody>

Tản sáng flash Nikon SB-900

100.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Thông tin chi tiết</td>
<td class="value">Tản sáng Flash Nikon SB-900 giảm cường độ ánh sáng từ flash, làm cho ánh sáng mềm, dịu.</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/%C4%91ang+c%E1%BA%ADp+nh%E1%BA%ADt" target="_blank">Đang cập nhật</a></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash Canon Speedlite 200E

400.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/canon" target="_blank">Canon</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/20" target="_blank">20</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/130g" target="_blank">130g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/eos_slr_camera_systems/flashes/speedlite_200e` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash Minolta 3500xi

1.200.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/minolta" target="_blank">Minolta</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/29" target="_blank">29</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr></tbody>

Triopo TR-980N for Canon

1.390.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/triopo" target="_blank">Triopo</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/98.4" target="_blank">98.4</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/340g" target="_blank">340g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Trung Quốc</td>
</tr></tbody>

Tản sáng flash nhựa Omni Youngnuo 460 467 468

50.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/%C4%91ang+c%E1%BA%ADp+nh%E1%BA%ADt" target="_blank">Đang cập nhật</a></td>
</tr></tbody>

Tản sáng flash nhựa Omni Youngnuo 560 565 568

50.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/%C4%91ang+c%E1%BA%ADp+nh%E1%BA%ADt" target="_blank">Đang cập nhật</a></td>
</tr></tbody>

Đèn Flash Godox TC 300w

2.190.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/godox" target="_blank">Godox</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/58" target="_blank">58</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Trung Quốc</td>
</tr></tbody>

Bóng đèn Flash Pentax AF 200S Flash

500.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pentax" target="_blank">Pentax</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/japan" target="_blank">Japan</a></td>
</tr></tbody>

Đèn Olympus HBS11

100.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/olympus" target="_blank">Olympus</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/ngu%E1%BB%93n+%C4%91i%E1%BB%87n+ngo%C3%A0i" target="_blank">Nguồn điện ngoài</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Nhật Bản</td>
</tr></tbody>

Đèn flash Jinbei HD610 TTL & HSS

9.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/jinbei" target="_blank">Jinbei</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pin+lithium" target="_blank">Pin Lithium</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Trung Quốc</td>
</tr></tbody>

Đèn flash Godox TT350F for Fujifilm

1.490.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/godox" target="_blank">Godox</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/36" target="_blank">36</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/210g" target="_blank">210g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Trung Quốc</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.godox.com/EN/Products_Mini_Camera_Flash_TT350F.html` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Đèn flash Godox TT350o for Panasonic/ Olympus

1.200.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/godox" target="_blank">Godox</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Guide number</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/36" target="_blank">36</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Pin</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/pinaa" target="_blank">PinAA</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/200g" target="_blank">200g</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chỉnh Manual</td>
<td class="value"><img title="Có" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/checked.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Auto Zoom</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Bounce</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chụp không dây</td>
<td class="value"><img title="Không" src="https://st1.vatgia.com/20190122/cache/css/v4/check.gif" /></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Trung Quốc</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.godox.com/EN/Products_Mini_Camera_Flash_TT350o.html` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cổng Giao Thương www.conggiaothuong.com Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000